Bibliografía

Bibliografía

CATALÀ / CASTELLANO

AA. VV. (2010) Valoració de la mediació penal juvenil per part de víctimes i infractors, Centre d’Estudis Jurídics i Fromació Especialitzada. Comunitat Mediació penal juvenil, Barcelona. http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/mediacio_penal_juvenil_pc5.pdf

AA. VV. (2011) La reincidència en el Programa de Mediació i Reparació de Menors. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Comunitat Mediació penal juvenil, Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=10aef9d8afd98310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=10aef9d8afd98310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, (2010) Guia de l’Execució Penal a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Barcelona. http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=14cf5edddbff0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=14cf5edddbff0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Gordillo, J.L. (2005) El proyecto piloto de mediación penal en la Comunidad de La Rioja, Revista Penal, No. 15. http://www.larioja.org/upload/documents/474209_programa_piloto.pdf

Guardiola, M. J. et al. (2012) És el conferencing una eina útil per als programes de mediació a l’àmbit penal del Departament de Justícia? (català / castellano) http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=344afc4d968c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=344afc4d968c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Guimerà i Galiana, A. (2005). La Mediación-Reparación en el derecho penal de adultos: un estudio sobre la experiencia piloto de Cataluña, Revista Española de Investigación Criminológica, AC-03-05. http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano3-2005/a32005art3.pdf

Martin, J., Cano, F. i Dapena, P. (2010) «Justícia reparadora: mediació penal per adults i juvenil», a Casanovas, P., Magre, J. i Lauroba M.E. (dirs). Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Català http://www.llibreblancmediacio.com/phpfiles/public/llibreBlancDownloadCounter.php Castellano http://www.llibreblancmediacio.com/phpfiles/public/llibreBlancDownloadCounter.php http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/Publicacions/llibres%20fora%20colleccio/Libro_blanco_mediacion.pdf

Martínez Escamilla, M., y Sánchez Álvarez, M. P. (coords.) (2011) Justicia Restaurativa, mediación penal y penitenciaria: un renovado impulso. Editorial Reus, Madrid.

Olalde Altarejos, A. J. (2010) Mediación y justícia Restaurativa: innovaciones metodológicas del del trabajo social en la jursidicción penal. Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 68, Nº 133, pp 761-790. http://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/view/52

Pascual Rodríguez. E. (coord.) (2013) Los ojos del otro. Editorial Salterrae, Santander.

Ríos Martín, J. C. y Olalde Altarejos, A. J. (2011) Justicia restaurativa y mediación. Postulados para el abordaje de su concepto y finalidad. Revista de Mediación. Año 4. Nº8. 2º Semestre. http://ammediadores.es/wp-content/uploads/2012/05/N8_Art1.pdf

Ríos Martín, J. C., Martínez Escamilla, M., Segovia Bernabé, J. L., Gallego Díaz, M., Cabrera, P.. y Jiménez Arbelo, M. (2008) Justicia restaurativa y mediación penal: anàlisi de una experiència (2005-2008). Consejo General del Poder Judicial. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Publicaciones

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. (2007) Memòria del Programa de Mediació Penal. Barcelona: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/memoria2007.pdf

Tamarit Sumalla, J. (coord.) (2012) La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones, Ed. Comares, Granada.

UNODC, (2006) Manual sobre programas de justicia restaurativa. en http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf

Varona Martínez, G. (2009) Justicia Restaurativa a Través De Los Servicios De Mediación Penal En Euskadi. Evaluación Externa De Su Actividad (Octubre 2008 – Septiembre 2009. Instituto Vasco de Criminología. http://www.ivac.ehu.es/p278-content/es/contenidos/informacion/ivckei_investigacion_informes/es_informes/adjuntos/GEMA_EvaluacionExternaSMP_08-09.pdf

Varona, G. (2008) Evaluación Externa de la Actividad del Servicio de Mediación Penal de Barakaldo (Julio-Diciembre 2007). Donostia – San Sebastián, Instituto Vasco de Criminología. http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukia/es/contenidos/informacion/mediacion_penal/es_smp/adjuntos/IVAC-KREI%20Evaluaci%C3%B3n%202007%20SMP%20Barakaldo.2.pdf

Varona, G. (2009) Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi, Ararteko. http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1684_3.pdf

ALTRES IDIOMES / OTROS IDIOMAS

Aertsen, I. (2007) ‘Restorative justice through networking: a report from Europe’, in van Der Spuy, E., Parmentier, S. and Dissel, A. (eds.), Restorative justice: Politics, Policies and Prospects. Cape Town, Juta Law & Co Ltd, pp 91-112.

Aertsen, I., Arsovska, J., Rohne H-C., Vanspauwen, K. i Valiñas, M. (eds.) (2008) Restoring Justice after Large-Scale Violent Conflicts. Willan Publishing, Cullompton.

Barabás, T., Fellegi, B. and Windt, S. (eds.) (2010). Resolution of conflicts involving prisoners. Foresee Research Group, Budapest. http://www.foresee.hu/en/

Campbell, C., Devlin, R., O’Mahony, D., Doak, J., Jackson, J., Corrigan, T. i McEvoy, K. (2006). Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service. Belfast: Northern Ireland Statistics and Research Agency. http://www.restorativejustice.org.uk/resource/evaluation_of_the_northern_ireland_youth_conference_service/#.Ukivb4azKuI

Christie, N. (1977) ‘Conflicts as property’, British Journal of Criminology’, Vol. 17, 1-15 Disponible en castellano http://es.scribd.com/doc/91795489/CHRISTIE-Nils-Los-Conflictos-Como-pertenencia

Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), (2007). Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters, CEPEJ(2007)13, 7 December 2007. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes5Ameliorer_en.pdf

European Forum for Restorative Justice (2008) Restorative justice: an agenda for Europe. Supporting the implementation of restorative justice in the South of Europe. European Forum for Restorative Justice v.z.w., Leuven. Available http://www.euforumrj.org//assets/upload/Going_South_Report.pdf

European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (2004) Final Report JAI/2003/AGIS/129. Working towards the creation of European training for practitioners and legal practitioners in relation to restorative justice practices –  Exchange of Training Models for Mediation Practitioners. European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice v.z.w., Leuven. http://www.euforumrj.org//assets/upload/AGISReportMediatorsTraining.pdf

Fellegi, B. (2005) Meeting the Challenges of Implementing Restorative Justice in Central and Eastern Europe. Final Report of the AGIS project JAI/2003/AGIS/088. European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice v.z.w., Leuven. http://www.euforumrj.org//assets/upload/FinalAGIS2publication.pdf

Fellegi, B. and Szegó, D. (2013) Handbook for Facilitating Peacemaking Circles. Foresee Research Group, Budapest. http://www.foresee.hu/en/

Folch, J. (2007) Rapport d’information sur la Médiation en Europe (COM [2004] 718 final/nº E 2844). Paris, Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européene. http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i3696.asp

Gyökös, M. and Lányi K. (eds.) (2010) European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure. Budapest: Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic of Hungary. http://www.eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8

MacRae, A. and Zehr, H. (2004). The little book of family group conferences. New Zealand Style. PA, USA: Good Books.

Maruna, S., Wright, S., Brown, J., Van Marle, F., Delvin, R. i Liddle, M. (2007) Youth Conferencing as Shame Management. Results of a Long-term Follow-up Study. Belfast: Youth Conferencing Service. http://youthjusticeagencyni.gov.uk/

Mckay, R., Bosnjak, M., Deklerck, J., Pelikan, C. Van Stokkom, B. i Wrigth, M. (2007) Images of restorative justice theory, Verlag für Polizeiwissenschaft, Frakfurt am Main.

Mestitz, A. i Ghetti, S. (2005) Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An Overview and Comparison of 15 Countries. Springer, Dordrecth.

Miers, D. i Willemsens, J. (eds.), (2004) Mapping Restorative Justice. Developments in 25 European Countries. European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice v.z.w., Leuven.

Ministry of Justice. (2011) Reoffending analysis for restorative justice cases 2008 and 2009. http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/reoffending-analysis-for-restorative-justice-cases-2008-and-2009/publication

Ministry of Justice. Green Paper Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and Sentencing of Offenders. Ministry of Justice, 2010. Disponible en http://www.justice.gov.uk/downloads/consultations/breaking-the-cycle.pdf

Moore, D.B. and McDonald, G.M. (2000) Transforming Conflict in Workplaces and other Communities. Transformative Justice Australia, Sydney.

Morineau, J. (1998) L’esprit de la médiation. Paris, Éditions Eres.

Pali, B. and Pelikan, C. (2010) Building social support for restorative justice: Media, civil society and citizens. European Forum for Restorative Justice, v. z. w., Leuven. www.euforumrj.org

Papadopoulou, P. (2006) ‘Victim-offender mediation for minors in Greece’, Newsletter of the European Forum for Restorative Justice, Leuven. Vol. 7, Issue 1, 1-3. www.euforumrj.org

Shapland, J. (ed.) (2008) Justice, Community and Civil Society. A contested terrain. Willan Publishing, Cullompton.

Shapland, J. et al. (2007) Restorative justice: the views of victims and offenders. Ministry of Justice research series 3/07. Ministry of Justice. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+ http://www.justice.gov.uk/docs/Restorative-Justice.pdf

Sherman, L. W. I Strang, H. (2007) Restorative Justice: The Evidence. London, The Smith Institute. http://www.smith-institute.org.uk/file/RestorativeJusticeTheEvidenceFullreport.pdf

Strang, H., Sherman, L. W., Woods, D. and Barnes, G. (2011) Experiments in Restorative Policing: Final Report on the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE) http://www.aic.gov.au/criminal_justice_system/rjustice/rise/final.html

Vanfraechem, I., Aertsen, I and Willemsens, J. (eds.) (2010) Restorative Justice Realities: Empirical research in a European context. Eleven International Publishing, The Hague.

Walgrave, L. (2008). Restorative justice, self-interest and responsible citizenship. Willan Publishing, Cullompton.

Willemsens, J. (2008) Restorative justice: an agenda for Europe. The role of the European Union in the further development of restorative justice. Leuven, European Forum for Restorative Justice v.z.w. http://www.euforumrj.org//assets/upload/AGISReport_The_role_of_the_EU.pdf

Zinsstag, E., Teunkens, M., and Pali, B. (2012) Conferencing: a way forward for restorative justice in Europe. European Forum for Restorative Justice v.z.w. Leuven. http://www.euforumrj.org//assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf