Quan es dicta sentència

Quan es dicta sentència

L’esforç per reparar el dany causat és un dels criteris clau que estableix l’art. 88 del CP per acordar la substitució de la pena de presó per una pena que privi en menor mesura els drets i llibertats de l’ofensor.

L’art. 81 del CP atorga al jutge o tribunal la facultat potestativa d’acordar la suspensió de la pena quan concorrin certs requisits entre els quals està inclosa la satisfacció de la responsabilitat civil. Així mateix per a decidir la suspensió, a més de la responsabilitat civil, també caldrà que el jutge o tribunal valorin que aquesta és convenient en atenció a la perillositat de l’ofensor i el pronòstic de reincidència. Un factor indicatiu en aquest sentit seria sens dubte la participació en un procés restauratiu en el què l’ofensor mostra que assumeix la seva responsabilitat en relació als fets i realitza activitats reparatòries que ell i la víctima han acordat.