Cultura de Pau

Per a construir la pau és important una tasca educativa que passa per educar en i per al conflicte, en el qual no s’ha de confondre amb violència, ja que la pau és la “fase superiordels conflictes”. És a dir, l’estudi en que els conflictes són transformats per les persones de forma positiva, creativa i no violenta. Per això, resulta fonamental estimular la creativitat per a buscar solucions als conflictes a través de la comprensió mútua, la tolerància, i el desbloqueig de posicions.

El camí cap a una nova epistemologia de la pau es va iniciar en els anys seixanta del segle passat, en el context de les propostes contra la guerra de Vietnam i l’aparició dels moviments socials antibèl·lics, a favor de l’objecció de consciència. En aquells moments, la disciplina de la investigació per a la pau va fer els seus primers passos, amb acadèmics i activistes que cercaven un concepte de pau no negativa, una pau vinculada a la justícia social, a la igualtat i el diàleg.