Textos Formatius

Textos Formatius

La justícia restaurativa és una forma d'entendre la justícia, que es basa en el fet que el que s'anomena delicte, falta o ofensa, és en realitat un conflicte que principalment genera danys a les parts implicades i a les seves relacions i que això és més important que no pas que pugui tractar-se d'una infracció d'una norma o ofensa a l'Estat.

La història de la justícia restaurativa no pot ser encapsulada en categories temporals separades sinó que més aviat està formada per capes superposades de línies de pensament i moviments d’activisme social, alguns relacionats, altres inconnexes, que es van afegint a mesura que el paradigma es desenvolupa

Adaptació de l’esquema ideat per Howard Zehr a Zehr, H. (1990) Changing lenses: a new focus for crime and justice. Scottdale, PA., Herald Press, pp. 184-214