En la fase d’execució de la pena

En la fase d’execució de la pena

Durant aquesta fase, la participació en un procés restauratiu amb la víctima i/o la realització d’activitats reparatòries, poden ser considerats, fent ús dels termes emprats per la llei, un clar indicador de l’evolució positiva de la persona penada en el seu procés de reeducació i el pronòstic individualitzat de reinserció i per tant, fer-la mereixedora de determinades recompenses (art. 231 i ss del Reglament Penitenciari).
Per a la progressió al tercer grau de tractament penitenciari, l’autoritat competent ha de realitzar una valoració global de la conducta i de la situació de la persona penada (art. 72.5 de la Llei orgànica General Penitenciaria – LOGP). Haver dut a terme la reparació del dany és sens dubte un aspecte significatiu de la conducta a tenir en compte en aquesta valoració. Haver dut a terme la reparació del dany és també un factor rellevant en el pronòstic individualitzat i favorable de reinserció social a tenir en compte en el règim general d’accés a la llibertat condicional (art. 90.1 c)CP).
Així mateix, l’art 91.2 del CP estableix que “(…) la participació efectiva i favorable en programes de reparació a les víctimes o programes de tractament de desintoxicació”, és un dels diversos elements que la persona penada ha d’acreditar per tal que el jutge de vigilància penitenciaria pugui acordar la concessió avançada de la llibertat condicional.
Finalment, l’indult, és un exemple del dret de gràcia a través de qual l’Estat, en casos específics, renuncia a l’exercici efectiu del ius puniendi atès que la seva concessió implica l’extinció de la responsabilitat penal i la remissió total o parcial de la pena. S’inspira en el principi d’humanitat i es fonamenta en el principi de la necessitat de la pena. D’acord amb aquest principi, l’indult es concedeix en aquells supòsits en els quals per les característiques del cas i les circumstàncies del penat, l’execució de la pena resulta contraproduent o ha deixat de ser necessària quan la persona ja està rehabilitada. En aquest marc, la reparació del dany realitzada de forma voluntària per la persona penada a favor de la víctima en el marc d’un procés restauratiu pot ser un argument de pes per defensar la resocialització de la persona penada i per tant la no necessitat de l’execució de la pena.