La prohibició de la mediació en denúncies de violència de gènere

La prohibició de la mediació en denúncies de violència de gènere

La Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere a l’art, 44.5. preveu que la mediació quedarà prohibida en aquells casos que siguin competència dels jutjats de violència sobre la dona. Del text de la LO 1/2004 se’n desprèn que per tant no quedarien inclosos en la prohibició aquells fets que no siguin competència dels jutjats de violència sobre la dona però que en canvi sí siguin considerats de violència domèstica, com per exemple els casos en els què la víctima és un home o ascendents de l’agressor o també quan l’agressor sigui el fill de la dona agredida o tingui una relació anàloga. Així mateix, tampoc es podria considerar prohibida la mediació en denúncies de violència de gènere en les fases del procés posteriors a la instrucció.