Mediació

Mediació

Seria la pràctica la més coneguda en el nostre entorn. Quan es refereix als conflictes judicialitzats en l’esfera penal llavors es parla de mediació entre víctima i ofensor (victim-offender mediation) o mediació per la reparació (mediation for redress). Però també està molt estès l’ús de la mediació pels conflictes judicialitzats en la jurisdicció civil o laboral, així com per a conflictes no judicialitzats que sorgeixen a l’àmbit escolar o comunitari entre d’altres. 
En el cas de l’àmbit penal, els protagonistes són víctima i ofensor o les que es considerin parts principals del conflicte-delicte. Tot i que també s’hi pot convidar a altres parts relacionades, el més freqüent és que l’assumpte es gestioni en l’esfera delimitada pels directament afectats. El mediador ha de tenir la capacitat de mantenir l’equidistància entre les parts, ha de garantir un espai segur i que tothom tingui la mateixa oportunitat per expressar-se i escoltar. Té un paper destacat en la comunicació entre les parts atès que pot resumir, reformular i parafrasejar quan considera que això facilita. Ha de vetllar ¿per a què o perquè? el desenllaç del procés, l’acord, sigui resultat del consens entre les parts. Clàssicament es parla de tres escoles de mediació, Harvard, Transformativa i Circular-narrativa, que es distingeixen entre sí per posar l’èmfasi en certs valors i objectius, i en menor mesura, per la utilització de certes tècniques o habilitats.
Aertsen, I., Mackay, R., Pelikan, C., Willemsens, J. and Wright, M. (2004). Rebuilding community connections – mediation and restorative justice in Europe. Strasbourg, Council of Europe.
Baruch Bush, R. A. i Folger, J. P. (1996) La Promesa de Mediación. Barcelona, Ediciones Granica.
Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (2002) Obtenga el Sí. El Arte de Negociar Sin Ceder. Barcelona, Ediciones Gestión 2000, S.A.
Suares, M. (2002) Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires, Paidós.
UNODC, (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes. New York, United Nations. http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf  
Zinsstag, E., Teunkens, M., and Pali, B. (2012) Conferencing: a way forward for restorative justice in Europe. European Forum for Restorative Justice v.z.w. Leuven. http://www.euforumrj.org//assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf