Oportunitats de millora

Oportunitats de millora

Actualment existeix un Projecte de reforma del Codi Penal i un Avantprojecte de Codi Processal Penal que, si bé contemplen mesures que responen una política penal de caràcter marcadament punitiu, també introdueixen modificacions per donar més presencia a la mediació penal i possiblement a les pràctiques restauratives en general. En funció de la regulació que finalment resulta aprovada, es podrà valorar quin abast real pot arribar a tenir la justícia restaurativa en el nostre ordenament. En aquest sentit, és important garantir que tots els ciutadans puguin tenir igual accés a la mediació penal independentment del tipus de denúncia en el qual es trobin implicats o el seu lloc de residència.
Per tal que el paradigma restauratiu realment tingui un impacte en el sistema penal d’un determinat país, cal una estratègia d’implementació que no s’esgoti en una mera reforma legal. A banda d’una previsió de recursos i finançament, cal preveure com redreçar les resistències que es poden generar per la tradició i cultura legals del país, el marc institucional i relacions organitzatives i per suposat, es fa necessari considerar la conjuntura social, econòmica i política del marc geogràfic en el què es vol implementar. El tipus de cultura de participació social d’un país així com el paper dels mitjans de comunicació també són elements fonamentals a considerar.
D’altra banda entre el col·lectiu d’acadèmics i tècnics del món de la justícia restaurativa, hi ha sectors que veuen problemes intrínsecs al fet de donar un marc legislatiu exprés a les pràctiques de justícia restaurativa. Principalment s’apunta al risc de que les pràctiques i els seus valors siguin totalment absorbides i cooptades al servei dels objectius punitius i instrumentals de les polítiques penals.